ESTATUTSCapítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1. Denominació

L’Associació Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS), regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 

Article 2. Funcions

Els fins de l’associació són:

a) Activar, dinamitzar i acollir  projectes de recerca i estudis sobre el patrimoni cultural, històric, natural i social, a través de les diferents ciències i tècniques per tal de generar i difondre el coneixement de i sobre la comarca del Segrià.

b) Divulgar els estudis i les recerques sobre patrimoni cultural, històric, natural i social que tinguin com a àmbit d’estudi la comarca del Segrià i les seues zones d’influència.

c) Recuperar el patrimoni cultural, històric, natural i social del Segrià.

d) La sensibilització social que promogui la conservació del patrimoni del Segrià.

e) Reforçar els trets identitaris comarcals per crear noves sinergies territorials i potenciar l’intercanvi entre les diferents poblacions de la comarca del Segrià.

f) Promoure el debat i la participació social activa.

g) Fomentar projectes comuns entre les diferents entitats públiques i privades que treballin en la comarca del Segrià.

i) Crear un marc que pugui acollir els diferents treballs, projectes i activitats que corresponguin als fins recollits en els apartats anteriors i que tinguin com a àmbit territorial, en la seua totalitat o en una part, la comarca del Segrià.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

a) L’impuls de jornades d’estudi i jornades pràctiques sobre projectes d’investigació, la creació de grups de recerca, el recull de dades i la publicació d’aquestes, entre altres.

b) L’organització de xerrades, col·loquis, rutes, visites guiades, excursions, audiovisuals, exposicions, publicacions, actuacions, lectures públiques, tallers i altres activitats presencials o virtuals.

c) L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’incorporar una base social àmplia i diversa.

d) La divulgació i la difusió de les activitats en els àmbits de les finalitats recollides en els punts anteriors que s’organitzin des de qualsevol entitat dins de l’àmbit territorial que ens és de competència.

e) La itinerància de les activitats del CECS, la vocació comarcal i la voluntat de generar debat i sinergies del grup amb els diferents agents locals per tal de permetre connectar les diferents realitats locals amb la resta de la comarca que, afegit als treballs de recerca d’àmbit comarcal, han d’ajudar a l’impuls d’un coneixement comú intermunicipal i al reforç d’una identitat comarcal afectada pels desequilibris geogràfics.

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 3. Domicili

1. El domicili de l’associació s’estableix a Artesa de Lleida, i radica al carrer dels Gallart, núm. 7, codi postal 25150 (Segrià)..

2. L’àmbit d’actuació d’aquesta associació és majoritàriament la comarca del Segrià, amb la voluntat de mantenir  relacions especialment amb les comarques properes i la resta dels Països Catalans, sense descartar, si es creu convenient, altres països. 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions 

Article 4. Membres

1. Els socis: Poden formar part de l’associació totes les persones físiques majors de 16 anys que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats que persegueix.

En tot cas, cal que tinguin capacitat d’obrar. Si són menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment del pare, mare tutor o tutora legal per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, tot  i que no poden ser elegits membres de la Junta.

Per integrar-se a l’associació, cal presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan que designi el Reglament de Règim Intern, el qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

2. Els col·laboradors: Poden ser col·laboradores les persones físiques o jurídiques que participin amb aportacions econòmiques, materials i/o personals en tots o en algun dels projectes que es duguin a terme en el si de l’associació.

Els col·laboradors no adquireixen la condició de soci, però tenen dret a rebre informació respecte els projectes i activitats en els quals col·laboren.

Article 5. Drets

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als càrrecs de la Junta i, si s’escau, exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals, estatutàries i el Reglament de Règim Intern.

4. Exposar a l’Assemblea i a l’òrgan de coordinació tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Coordinadora Tècnica o dels grups i persones actives de l’associació.

6. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

8. Fer ús dels serveis comuns i béns materials que l’associació estableixi o tingui a la seua disposició, d’acord amb les normes que estableixi l’assemblea general plasmades en el Reglament de Règim Intern en casos de cessió de material.

9. Formar part dels grups de treball.

10. Posseir un exemplar dels estatuts.

11. Consultar els llibres d’actes, acords documentats i estat de comptes de l’associació.

Article 6. Deures

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

Article 7. Pèrdua de la condició de soci

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Per decisió de la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de coordinació tècnica.

2. Per impagament de les quotes fixades sense causa justificada.

3. Per no complir les obligacions estatutàries. 

Capítol III. L’Assemblea General

 Article 8. Definició i atribucions

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 Article 9. Funcions

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Coordinadora Tècnica, la confirmació de la incorporació i separació dels seus integrants i grups que se’n puguin organitzar,

b)  Aprovar, si s’escau, el pressupost i els comptes anuals.

c) Elegir i separar els membres de la Junta i aprovar, si s’escau, la seva gestió.

d) Modificar els estatuts.

e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

g) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

i) Aprovar el Reglament de Règim Intern i les modificacions posteriors que siguin necessàries.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades d’acord amb el Reglament de Règim Intern per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 Article 10. Periodicitat

1. L’Assemblea General, convocada pel president de la Junta, es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. El president ha de convocar l’Assemblea General quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

3. La Coordinadora Tècnica pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, comunicant-ho prèviament al president.

 Article 11. Convocatòria, presidència i funcionament

1. L’Assemblea General ordinària ha d’ésser convocada pel president de la Junta, i l’extraordinària pot convocar-se per la Coordinadora Tècnica.

2. Pel que fa a la convocatòria:

a) Ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

b) S’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o correu electrònic designat per l’associat/da que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Pel que fa a la composició de la presidència:

a) Les reunions de l’Assemblea General estan presidides pel president de la Junta.

b) Un soci o una sòcia independent a la Junta, que serà proposat i escollit en el moment de constituir l’assemblea general, serà l’encarregat d’actuar-hi com a moderador.

b) El secretari o la secretària de l’associació, que serà l’encarregat d’estendre’n l’acta.

4. Pel que fa a l’acta de l’Assemblea General:

a) El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a amb el vist-i-plau del president.

b) L’acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

c) Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social, ubicat en un enllaç accessible a tots els socis i sòcies o enviat electrònicament al correu personal de tots els socis i sòcies.

Article 12. Constitució

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a la Coordinadora Tècnica la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 Article 13. Sistema de presa de decisions

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i de les sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció dels membres de la Junta, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta

 Article 14. Definició i atribucions

1. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General i d’acord amb el que dicta el Reglament de Règim Intern. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament.

5. Atribucions de la Junta:

a) Representar, i dirigir l’associació d’acord amb les disposicions de la Llei i aquests estatuts.

b) La Junta ha de presentar l’estat de comptes, el balanç i el pressupost de cada exercici a l’Assemblea General per la seva aprovació.

c) Li correspon complir les decisions preses per l’Assemblea General, o que li hagi encomanat la Coordinadora Tècnica, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que s’estableixin.

d) Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament.

6. La Junta, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

 Article 15. Duració i cessament dels càrrecs 

1. Els membres de la Junta exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits fins a un màxim de dues vegades més.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) Incapacitat o inhabilitació

c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) Separació acordada per l’assemblea general

e) Qualsevol altra que estableixin la llei, els estatuts o el Reglament de Règim Intern.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Capítol V. La presidència 

Article 16. Funcions i atribucions

1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i, en el seu cas, de la Coordinadora Tècnica.

b) Presidir els debats de l’Assemblea General.

c) Convocar les reunions ordinàries de l’Assemblea General i les extraordinàries que li proposi la Coordinadora Tècnica.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Coordinadora Tècnica.

2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel soci o sòcia que designi la Coordinadora Tècnica.

 Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 17. Funcions i atribucions del tresorer/a

Són pròpies del tresorer/a les funcions següents:

a) Custodiar i el controlar dels recursos de l’associació.

b) Portar els llibres de comptes que recullen l’estat financer de l’associació.

c) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

d) Pagar les factures aprovades per la Coordinadora Tècnica.

e) Elaborar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, que se sotmeten a aprovació.

f) Confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Obrir els comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

h) La disposició dels fons es determina a l’article 27.

Article 18. Funcions i atribucions del secretari/ària

Són pròpies del secretari/ària les funcions següents:

a) Custodiar la documentació de l’associació.

b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General.

c) Documentar els acords de la Junta.

d) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

e) Portar el llibre o fitxer de registre de socis i sòcies, amb les garanties establertes legalment sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Capítol VII. La Coordinadora Tècnica

 Article 19. Composició, atribucions i funcions

1. Composició:

a) La Coordinadora Tècnica està constituïda pel president, el secretari i el tresorer, integrants de la Junta, i per un nombre mínim de cinc persones més, que han de reunir els següents requisits:

i. Tenir la qualitat de soci i estar al corrent del pagament de les quotes i obligacions envers l’associació.

ii. Estar en actiu en algun projecte en curs de l’associació o formar part de manera efectiva d’un grup de treball.

iii. El candidat ha de proposar la seva integració a la Coordinadora Tècnica de manera voluntària.

iv. La proposta d’integració s’aprova de manera provisional per la Coordinadora Tècnica i s’ha de referendar o revocar en la propera Assemblea que se celebri. La confirmació per part de l’Assemblea té una durada màxima de dos anys, sense perjudici de successives confirmacions.

b) Els integrants de la Coordinadora Tècnica, deixen de formar-ne part per:

i. Renuncia voluntària notificada a la Coordinadora Tècnica.

ii. Manca sobrevinguda d’algun dels requisits anteriors.

iii. Acord provisional adoptat pels seus membres, que ha de ser confirmat o revocat en la propera Assemblea.

iv. Mandat de l’Assemblea.

c) Els integrants de la Coordinadora Tècnica exerceixen llurs funcions de manera gratuïta.

2. La Coordinadora Tècnica té les facultats següents:

a) dur a terme els mandats encomanats per l’Assemblea General i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) proposar al president la convocatòria d’Assemblea extraordinària.

d) proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

f) inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

g) dur a terme les gestions tècniques necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– Subvencions o altres ajuts.

– L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

h) resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

i) qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20. Reunió i sistema de presa de decisions

1. La Coordinadora Tècnica s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al semestre. La convocatòria, que ha de contenir l’ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió,  s’efectuarà per mitjans telemàtics a l’adreça designada per cada integrant. Queda vàlidament constituïda amb la meitat dels seus integrants.

2. Es poden efectuar reunions no presencials a través de la xarxa electrònica (xats, correus electrònics i altres formes que permetin identificar-ne els membres i facilitin l’adopció ràpida d’acords).

3. La Coordinadora Tècnica, com a òrgan de coordinació permanent, pot deliberar els assumptes i prendre vàlidament acords sense necessitat de reunió, mitjançant l’emissió del vot per comunicació telemàtica, sempre que en quedi constància de l’emissió del vot.

4. La Coordinadora Tècnica pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 21. Acords

Els acords de la Coordinadora Tècnica s’han de documentar per escrit.

Capítol VIII. Altres figures

Article 22. Grups de treball

La creació de grups de treball ha de ser plantejada pels socis que ho desitgin, d’acord amb el procediment que determini el Reglament de Règim Intern, i han d’informar la Coordinadora Tècnica dels objectius i el pla de treball que volen dur a terme.

Article 23. Personal laboral

Serà competència de la Coordinadora Tècnica, amb el vistiplau de l’Assemblea General, contractar personal, si escau, per a la realització de les tasques necessàries en cada moment.

Capítol IX. El règim econòmic

Article 24. Recursos

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions, les herències o els llegats.

d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

Article 25. Quotes d’afiliació

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Coordinadora Tècnica.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Coordinadora Tècnica— i quotes extraordinàries.

Article 26. Exercici econòmic

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 27. Disposició dels fons i signatures

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol X. El règim disciplinari

Article 28. Sancions

1. La Coordinadora Tècnica pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies, d’acord amb el Reglament de Règim Intern.

2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el Reglament de Règim Intern.

3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.

4. En el termini de 10 dies, la Coordinadora Tècnica nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.

5. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Coordinadora Tècnica, l’adopta aquest òrgan de coordinació també dins d’un període de 15 dies.

6. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Coordinadora Tècnica, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol XI. La dissolució 

Article 29. Acord

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 30. Procediment

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació i la documentació de l’Associació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre de l’àmbit territorial dels Països Catalans, que s’acordi convenient.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Coordinadora Tècnica si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s